هـــر شـــب ...

بـــه خـــودم قـــول میدهـــم کـــه ...


فـــراموشـت کنـــم !..


وقتی عکســـت را می بینم!..


تـــو را کـــه نـــه ..


قولـــم را فرامـــوش می کنـــم ............ !!


 

/ 1 نظر / 8 بازدید
صبا

وبلاگت عالیه.به منم سر بزن.[گل][دلقک]